Medlem i

 • Företagarförbundet
 • Åkeriföreningen

Samarbetar med

 • Värmlandsschakt

Vi sponsrar

 • Gillberga FF
 • Gillberga Skidklubb

Verksamhetspolicy

Vi arbetar efter Värmlandsschakts verksamhetspolicy omfattande miljö, kvalitet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Övergripande

I Värmlandsschakt arbetar vi aktivt för att:

 • Ständigt förbättra vår verksamhet ur kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
 • Alltid uppfylla de lagkrav som berör verksamheten.
 • Tillse att anställd personal och medlemmar har kompetens för att aktivt delta i att utveckla tjänsterna.
 • Verksamhetspolicyn är känd bland medarbetare och medlemmar.
 • Alla i verksamheten ska påtala eventuella brister i arbetet

Insatser skall alltid styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och motiverat ur miljösynpunkt.

Miljö

 • Vi ska utifrån de förutsättningar som ges minimera miljöbelastningen
 • Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till fastställda, regionala miljömål
 • Vid investering prioriteras bästa möjliga miljöklass
 • Kretsloppstänkande eftersträvas

Kvalitet

 • Vi ska eftersträva att leverera rätt kvalitet.
 • Vår verksamhet syftar till långsiktiga och varaktiga kundrelationer.
 • Alla handlingar som finns tillgängliga för kunden ska vara korrekta och uppfylla kundens behov.
 • Våra medlemmar är vår viktigaste resurs och förarens kompetens och sätt att bemöta kunderna är särskilt viktig.

Trafiksäkerhet

 • Vi ska hålla hastighetsgränser samt anpassa hastigheten till väglaget.
 • Säkerhetsbälte ska användas.
 • Vi är nyktra, drogfria och använder inga starka mediciner när vi kör.
 • Vi utför kontinuerliga trafiksäkerhetskontroller på fordon och maskiner.

Arbetsmiljö

 • Vi arbetar aktivt för att medarbetare trivs på arbetsplatsen.
 • Att särskilt verka för att skador på människor förebyggs.